VEDTÆGTER

Cadillac Club Denmark

September 2011

test test
§ 1 Foreningensnavn, hjemsted og logo.

            Stk. 1 Foreningens navn er Cadillac Club Denmark.

            Skt. 2 Foreningen er hjemmehørende i Danmark.

            Stk. 3 Klubbens officelle mærke er: Ovalt med sort baggrund og kubbens logo i guld.

            Stk. 4 Klubbens officielle varer, som sælges fra klubben: Caps, T-Shirts, emaljeskilte og stofmærker.

            Bestyrelsen har til enhver tid bemyndelse til at føje produkter til/fra klubbens varer.  

§ 2 Foreningens formål.

            Stk. 1 Foreningens formål er at skabe og bevare interesse for mærket Cadillac.

            Stk. 2 Foreningen vil arbejde for at bevare motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i korrekt motorhistorisk stand.  

            Stk. 3 Foreningen vil stå for sammenkomster, arrangementer og træf for klubbens medlemmer.  

§ 3 Optagelse af medlemmer.

            Stk. 1 Alle medlemmer skal ved indmeldelsen have udleveret et eksemplar af foreningens gældende vedtægter.

            Stk. 2 Det er en forudsætning for nyt medlemskab af Cadillac Club Denmark, at man ejer eller indenfor kort tid anskaffer sig en Cadillac.

            Stk. 3 Medlemskabet er et husstandsmedlemsskab. 

§ 4 Udmeldelse.

            Stk. 1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt kontingent for det år hvori udmeldelsen sker. Der kan ikke ske tilbagebetaling af kontingent. 

§ 5 Kontingent.

            Stk. 1 Kontingent til foreningen fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

            Kontingentet opkræves helårligt, forud i første kvartal. Når et medlem er kommet i kontingentrestance udover 2 måneder efter den fastsatte betalingsdato, kan bestyrelsen slette medlemmet af foreningen, uden yderligere varsel.

            Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt web-master er kontingentfritaget i den valgte periode. 

§ 6 Ordinær generalforsamling.

            Stk. 1 Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

            Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes senest 3 mdr. efter regnskabsårets afslutning og indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen udsendes og skal indeholde dagsorden, indkomne forslag til behandling under dagsordens punkt 6 og forenings regnskab, jfr. § 12 Stk. 2 og 3.

            Stk. 3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke stilles forslag til behandling og afstemning under dagsordens punkt 13. ”Eventuelt”.

            Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

            Valg af dirigent.

            Valg af Referent.

            Formandens beretning.

            Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

            Fastsættelse af kontingent.

            Behandling af indkomne forslag.

            Valg af Formand (ulige år)

            Valg af Kasserer (lige år)

            Valg af 1 ordinært bestyrelsesmedlem (ulige år)

            Valg af 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer (lige år)

            Valg af 2 suppleanter (hvert år)

            Valg af 1 Bilagskontrollant (hvert år)

            Eventuelt.

            Stk. 5 Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der er kun 1 stemme pr. medlemskab/husstand.

            Stk. 6 Fuldmagt kan gives til et bestyrelsesmedlem. 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.

            Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

            Stk. 2 Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, samt evt. indkommende forslag.  

            § 8 Generalforsamlingens ledelse.

            Stk. 1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent – der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten er generalforsamlingens mødeleder.

            Stk.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, jfr. § 14.

            Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der, på begæring fra mindst et stemmeberettiget medlem, afholdes skriftlig afstemning.

            Stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger skal skrives til referat. Referat godkendes og underskrives af dirigenten.

            Stk. 4 Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes for samme generalforsamling. ( - ved samme generalforsamling forstås der samme dag, hvilket betyder at samme sag kan prøves igen det efterfølgende år ).  

§ 9 Bestyrelse, sammensætning og valg.

            Stk. 1 Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens vedtagne beslutninger, og i henhold her til foretagne handlinger, forpligter foreningen solidarisk.

            Stk. 2 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

            Valgperioden løber over 2 år, med mindre andet er opgivet.

            Stk. 3 Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

            Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

            2 suppleanter vælges hvert år.

            1 bilagskontrollant vælges hvert år.

            Genvalg kan finde sted.

            Stk. 4 Ved udtrædelse i valgperiodens forløb, indtræder de af generalforsamlingens valgte suppleanter i den prioritet, de er valgt.

            Stk. 5 Til bestyrelsen kan kun vælges fuldgyldige medlemmer af Cadillac Club Denmark. 

§ 10 Konstituering.

            Stk. 1 Efter at formand og kasserer er valgt på generalforsamling, konstituerer den øvrige bestyrelse sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

            Stk. 2 Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand/næstformand.

            Stk. 3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer – heriblandt formanden eller næstformanden – er til stede.

            Stk. 4 I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

            Stk. 5 Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Underskrift af formanden kan ligge i en forud defineret fuldmagt.

            Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af sammenkomster, arrangementer og træf. Udvalg er ansvarlig overfor bestyrelsen jfr. § 11 Stk. 3,4,5 og § 12 Stk. 3.

            Stk. 7 Over bestyrelsen handlinger og beslutninger udfærdiges referat. 

§ 12 Regnskab.

            Stk. 1 Forenings regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

            Stk. 2 Regnskabet skal, umiddelbart efter regnskabsårets afslutning, afgive driftsregnskab for det foregående år, og status 30. juni.

            Stk. 3 Driftsregnskab og status skal indeholde: regnskab og status for alle sammenkomster, arrangementer og træf.

            Stk. 4 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling, med påtegning af bilagskontrollanten. 

§ 12 Midler.

            Stk. 1 Foreningens midler indsættes på konto i bank.

            Stk. 2 Midler i forbindelse med større arrangementer og træf kan, af praktiske hensyn, indsættes på særlig konto i bank.

            Stk. 3 Til at hæve på de stk. 1 og stk. 2 nævnte konti, kræves kassereren underskrift. 

§ 13 Vedtægtsændringer.

            Stk. 1 Ændringer som opnår stemmeflertal, træder i kræft omgående, såfremt betingelserne vedr. afstemning, og gældende regler for generalforsamlingen jfr. § 9 stk. 1, 2 og 3 er opfyldt. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, - uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

§ 14 Foreningens ophævelse.

            Stk. 1 Bestemmelse af foreningens opløsning kan kun tages på en – i dette øjemed – særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling.

            Stk. 2 Til denne ekstra ordinære generalforsamlings beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 dele af de afgivende stemmer er for forslaget.

            Stk. 3 Opnås sådan flertal på en ekstra ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny ekstra ordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med overnævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettiget medlemmer, der er til stede.

            Stk. 4 Ved klubbens opløsning vil klubbens midler gå til medlemmerne.